Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Suprmen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

In Nederland wordt de praktijk uitgeoefend door Suprmen, statutair gevestigd te Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24469049). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Suprmen.

Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd onder nummer  en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Voor zover niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Suprmen. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.