Privacybeleid

Suprmen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Suprmen persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

  • bezoekers van onze website;
  • (medewerkers van) klanten van Suprmen;
  • ontvangers van Suprmen nieuwsbrieven en andere mailings;
  • potentiele klanten van Suprmen;
  • personen die betrokken zijn bij opdracht waarbij Suprmen als opdrachtnemer optreedt;
  • (medewerkers van) leveranciers;
  • derden die met Suprmen communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Suprmen?
Suprmen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Suprmen verstrekt:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw opdracht.
  • Persoonsgegevens die u aan Suprmen verstrekt in het kader van events, ingeschreven nieuwsbrieven, downloaden van whitepapers of overige informatie, het maken van afspraken of demo’s e.a.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

  • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
  • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres.
  • Uw surfgedrag en interesses (voor meer informatie zie onze Cookie policy).
    

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

  • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.
  • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het verlenen van diensten via onder meer klanten en derde partijen.

Waarom verwerkt Suprmen uw persoonsgegevens?
Suprmen gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het leveren van de diensten door medewerkers voor onze klanten.
  • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen.        
  • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
  • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
  • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie onze Cookie policy.
  • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
  • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens
Suprmen neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Suprmen toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Suprmen hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@suprmen.com of +31 6 17 262 838 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Suprmen noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

  • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken.
  • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Suprmen is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Suprmen en dus op verzoek en conform instructie van Suprmen handelt, sluit Suprmen met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Suprmen uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Suprmen er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Suprmen baseert Suprmen zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van goederen en/of diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Suprmen, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van Suprmen. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
Suprmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Suprmen dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten
U kunt Suprmen verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten. U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@suprmen.com.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Suprmen zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling
Bij Suprmen hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@suprmen.com.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Suprmen in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig
Suprmen behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Suprmen dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Suprmen en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.