Algemene Voorwaarden supRmen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: de hiernavolgende voorwaarden van Suprmen.
  2. Intellectueel Eigendom: auteursrechten (waaronder persoonlijkheidsrechten), broncodes, naburige rechten, databankrechten, trade secrets, knowhow, octrooirechten (patenten), tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, rechten inzake topografieën van halfgeleider producten, gebruiksmodellenrechten in de ruimste zin van het woord en alle andere intellectuele eigendomsrechten en daarmee samenhangende rechten.
  3. Opdrachtnemer: Suprmen gevestigd aan de Willem Pijperlaan 52 (3055 WP) te Rotterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24469049 en/of één van de aan hen gelieerde rechtspersonen.
  4. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven.
  5. Opdracht: de opdracht zoals schriftelijk uiteengezet is in de overeenkomst tussen partijen.
  6. Overeenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van goederen en/of het verrichten van diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook.
  7. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

​​​​ Artikel 2 Toepasselijkheid​

  1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst.
  2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
  3. De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Opdrachtnemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.
  4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3 Prijs en betaling

  1. De koopprijs omvat de prijs voor de diensten en/of goederen en alle gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
  2. Alle door opdrachtnemer kenbaar gemaakt prijzen zijn steeds in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. De Opdrachtgever is verplicht de koopprijs contant binnen veertien (14) dagen na aflevering te voldoen op het door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. In het geval de betaling geschiedt in termijnen, zal de Opdrachtgever een betalingsschema van Opdrachtnemer ontvangen. Voor elke vervolgbetaling zal de Opdrachtgever een aparte factuur ontvangen, te betalen binnen een termijn van veertien (14) dagen, tenzij beide Partijen tot een andere schriftelijke overeenkomst zijn gekomen.
  4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
  5. Indien de Opdrachtnemer bij wanprestatie van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
  6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Opdracht relevant is beschikbaar voor de Opdrachtnemer.
  2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en de op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
  4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde.
  5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
  6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer, Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
  2. Opdrachtnemer garandeert in geen geval resultaten, rendementen en rentabiliteit.
  3. De Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen is overeengekomen.
  4. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen en/of het gebruik van het resultaat van de Opdracht.

Artikel 6 Inschakelen van derden

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
  2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Opdrachtnemer ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7​ Wijzigingen​

  1. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
  2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
  3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen Partijen aanwezig, waarop Artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 8 Tijdstip van levering​

De Opdrachtnemer zal de diensten en/of goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de Opdrachtnemer de order heeft bevestigd.

Artikel 9 Overmacht​

  1. De in Artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
  2. Van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is sprake, indien de Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer als bij derden, van wie de Opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Opdrachtnemer ontstaan.
  3. Indien door overmacht de levering van de goederen en/of diensten meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
  4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de diensten en/of goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 10 Wettelijke vereisten​

  1. De Opdrachtnemer waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de diensten en/of goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
  2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – niet sublicentieerbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die goederen en/of diensten.
  2. Indien Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van Intellectuele Eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van Intellectuele Eigendom ten aanzien van specifiek (voor Opdrachtgever ontwikkelde) programmatuur, databestanden, apparatuur of andere zaken, over zal gaan op opdrachtgever ontstaat een afgesplitst recht van Intellectuele Eigendom, wat betekent dat het recht of de mogelijkheid van Opdrachtnemer niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van Intellectuele Eigendom het recht van Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

11.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen. Indien Opdrachtnemer op de door haar geleverde goederen en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de Intellectuele Eigendomsrechten daarop bezit, moge deze door Opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.

  1. Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Opdrachtnemer toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
  2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet daartoe beperkt octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tests, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder concepten en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik tot bewerking, installatie of samenvoeging (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
  4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht dan wel de voorafgaande offerte door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, moodboards, teksten, lms, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

Artikel 12 Ontbinding

  1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 3  wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Opdrachtnemer, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
  2. In het geval dat de Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
  3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twaalf (12) maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
  5. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte data en materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
  1. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, schade door bedrijfstagnatie of cybercrime, is uitgesloten.
  2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid opdrachtgever

  1. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.
  2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijk persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 15 Klachtplicht

  1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
  2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 16 Eigendomsovergang en risico​

  1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.
  2. Zolang de Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de Opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de Opdrachtgever over, zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.
  3. Indien er gerede twijfel bij de Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer bevoegd de levering van de diensten uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 17 Geheimhouding

  1. Partijen verplichten zich de gedetailleerde inhoud van de overeenkomst als vertrouwelijk te behandelen. Dit verbod geldt niet voor opdrachtnemer indien en voor zover verstrekking van de des- betreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Partijen zullen informatie die zij voorafgaand, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Toepasselijk recht

​​Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op deze Overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 19 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden​

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtgever in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 20 Geschillen​

  1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
  2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de Partijen zulks verklaart.
  3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen twaalf (12) maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.